אגפים ומחלקות

צו ארנונה לשנת 2023


    

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג - 1992 וכן עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2002), התשס"ב – 2002 (להלן "התקנות"), ועל פי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) התשס"ו – 2006 לרבות ובהתאם לתיקון מס` 9 (2006), מוטלת בזאת ארנונה לשנת 2023 (לתקופה 1/1/2023 עד 31/12/2023), בשיעור שנקבע על נכסים שבתחום שיפוטה של עיריית יבנה שתשולם ע"י הבעלים ו/או המחזיקים בתוספת שיעור העלאת הארנונה הכללי שנקבע על פי כל דין, והכול כמפורט להלן:

1. הגדרות

1.1 "נכסים" – בניינים וקרקעות שבתחום העירייה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב. סיווגו של נכס מכל סוג שהוא לעניין התעריף יקבע לפי עיקר שימושו של המחזיק בבחינת ילך הטפל אחר העיקר.
1.2 "בנין" – כל מבנה שבתחום העירייה, או חלק ממנו, העשוי מכל חומר שהוא לרבות אבן, בלוקים, עץ, אסבסט, פח, לבד וכו`, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה והכל עד 10% משטח הבנין הכולל לפי שיקול דעת העירייה.
1.3 "אדמה חקלאית" – כל קרקע שבתחום העירייה שאינה בנין, המשמשת מטע או משתלה או משק בעלי-חיים או לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים, אלא שקרקע כזאת, אם היא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמישה דונם, רשאית המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית, בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור.
1.4 "קרקע תפוסה" – כל קרקע בתחום העירייה בלתי מקורה שאינה אדמה חקלאית שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד עם בנין.
1.5 "דירה" – חלק של בנין שנועד לשמש למגורים ומשמש בפועל למגורים בלבד בשלמות ובחטיבה אחת.
1.6 "החוק" – פקודת העיריות [נוסח חדש].
1.7 "מנהל הארנונה" – כהגדרתו בחוק בהתאם להחלטת המועצה.
1.8 "קווי תשתית" - קווים עיליים או תת קרקעיים להולכה או להעברה של חשמל, בזק, כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ"ב - 1982, מים, ביוב, נפט גולמי או מוצרי נפט, והקרקע שבה או מעליה הם עוברים.
1.9 "מתקני חיבור" – עמודים, תיבות, ארגזים, גובים תת-קרקעיים, מאגדים, מסגרות סעף, תיבות הסתעפות, עוגנים ואבזרים אחרים שאליהם מחוברים קווי תשתית או שבהם הם מושחלים, והקרקע שמתחת למתקנים אלה, ובלבד ששטח הקרקע מתחת לבסיסו של מיתקן יחיד כאמור אינו עולה על 32 מטרים רבועים.
1.10 "בעל נכס" – לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום.
1.11 "מחזיק" – אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון.
1.12 "מדרכה" – חלק מרחוב המיועד למעבר הולכי רגל, לרבות אבני שפה, קיר משען, מדרגות וקירות תומכים.
1.13 "מבני מגורים" – לרבות בתי אבות השטחים המשמשים למגורים (ולא למסחר) וקרוואנים המשמשים למגורים.
1.14 "מבנה חקלאי" – מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית המשמש לצורכי הגידולים
החקלאיים באותו נכס בלבד. וכן, מבנה לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי או גידול בעלי חיים.
1.15 "נכס אחר" – כל נכס שלא פורט מפורשות בצו זה.
1.16 "ילד" – אדם עד גיל 18, וכן חייל בשירות חובה ועד 3 חודשים לאחר שחרורו מהשרות, אך לא מעל גיל 22.
1.17 "משפחה" – בני זוג - הוריהם, ילדיהם ונכדיהם המתגוררים באותה יחידת דיור.

2. כללים

הכללים דלהלן חלים על כל סוגי הנכסים המשמשים לכל מטרה שהיא להוציא מקרים בהם נאמר אחרת.
2.1 נכס המושכר לתקופה קצרה, עד שנה אחת, יהיה בעל הנכס ו/או המשכיר חייב בתשלום הארנונה לתקופה זו.
2.2 נעשה אדם בעלו או מחזיקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה, יהא חייב בכל שיעורי הארנונה המגיעים ממנו לאחר שנעשה בעל או מחזיק של הנכס, אלא שאם היתה כאן מכירה או העברה חייבים המוכר או המעביר או נציגיהם – ואם היתה כאן השכרה לתקופה של שנה או יותר חייבים המשכיר או נציגו – למסור לעירייה הודעה על העסקה כאמור, ובה יפרשו שמו של הקונה, הנעבר או השוכר ומס` תעודת זהותו ו/או מס` זיהוי קביל אחר וכן תצלום חוזה השכירות/מכר ותצלום מנסח טאבו (במקרה של שינוי בעלות). כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר, המעביר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה, הנעבר או השוכר היו חייבים לשלמו ולא שילמו. במקרה של אי הודעה במועד, כאמור, חיוביהם של הבעלים והמחזיקים יהיו ביחד וכל אחד מהם בנפרד.
2.3 יחידת שטח – פירושה כל מ"ר, או חלק ממנו אשר ייחשב כמ"ר שלם. כל מחזיק ישלם ארנונה כללית עבור כל מ"ר או לכל יחידה כפי שמוגדר בגוף הצו.
2.4 בשטח היחידה – נכלל כל השטח ברוטו כולל קירות פנימיים וקירות חיצוניים לפי מידות חוץ לרבות חדרי מדרגות, מרפסות ושטחים מקורים הצמודים לבניין.
2.5 שטח בנין ושטח דירה, לצורך חישוב הארנונה - שטח הבנין או הדירה, לפי העניין, שיובא בחשבון לצורך חישוב הארנונה כולל את כל השטח שבתוך הבנין או הדירה בכל המקומות, עם קירות חוץ ופנים, וכן כל שטח מקורה אחר הצמוד לבנין או לדירה, או שאינו צמוד לו, אולם מיועד לשמש את המחזיק בבנין או בדירה, לרבות חדרי כניסה, חדרי מדרגות, פרוזדורים, מטבחים, הול, אמבטיה, חדרי שירות, מרפסות סגורות, אשפה, מרפסות מקורות, מוסכים לחניה, חדרי הסקה, יציעים, בין שאלה מהווים מפלס אחד או מפלסים אחדים, כולל השטח המשותף אם קיים כזה, למעט מרתף, מקלט ומחסן ומרפסות לא מקורות. אלא שבבנין המכיל מספר דירות יחולק השטח המשותף, לצורך חישוב הארנונה, בין כל הדירות שבבנין, באופן שלכל דירה יוצמד חלק מתוך השטח המשותף הכולל, ששטחו יקבע בהתאם לחלק היחסי של שטח אותה דירה (ללא השטח המשותף). שטח חדרי המדרגות בכל קומה יקבע על-פי שטח ההשלכה האופקית של המדרגות.
2.6 שטח גג מקורה – המשמש לדירת גג ייכלל בשטח הדירה.
2.7 בשטח המבנה שאינו משמש למגורים ייכלל כל השטח שבידי המחזיק בכל המקומות, לרבות מחסנים, מרפסות, חדרי שירותים, מקלט, מבנה ביטחון, גלריות, כל שטח מקורה ומבני עזר בין אם אלה מהווים יחידה אחת, או מספר יחידות, בין שאלה מפלס אחד, או מפלסים אחדים, בין שמשמשים את המחזיק, ובין שאינם משמשים אותו, כולל השטח המשותף אם קיים כזה. אלא שבבנין המכיל מספר יחידות יחולק השטח המשותף, לצורך חישוב הארנונה, בין כל היחידות שבבנין, באופן שלכל יחידה יוצמד חלק מתוך השטח המשותף הכולל, ששטחו יקבע בהתאם לחלק היחסי של שטח אותה יחידה (ללא השטח המשותף). שטח חדרי המדרגות בכל קומה יקבע על-פי שטח ההשלכה האופקית של המדרגות.
2.8 ממגורות, ארובות, סילו, מיכל לאחסון נוזל, תורני אנטנה וכד` שטח המבנה יחושב – גובה הנכס מחולק ל- 5 כפול שטח הרצפה.
2.9 במרכזים מסחריים ו/או תעשייתיים מקורים יכלול השטח שבידי המחזיק כחלק מעסקו, גם כל שטח המשמש לפעילות עסקית והנמצא במעברים ובחלקים המשמשים או שנועדו לשמש את כלל הציבור באופן שהמחזיק יחוייב בשטח המשותף בחלק היחסי של הנכס שבהחזקתו. חלקי מעברים אלה המשמשים לפעילות עסקית קבועה (דוכנים או ביתנים וכדומה) יחויבו בתעריף מלא.
2.10 שטח קרקע בלתי מקורה המוחזק יחד עם מבנה שאינו משמש למגורים ועיקר שימושו עם המבנה, כחצר או לכל צורך אחר, יחויב כל השטח המוחזק בפועל (למעט שטח המבנה) כקרקע תפוסה.

3. השגה וערר

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו – 1976 שפורסם בספר החוקים ביום 29.7.76 עמוד 252, רשאי כל תושב להגיש למנהל הארנונה השגה על הסכום שחויב לשלם כארנונה כללית, על השגה להיות מוגשת בכתב למשרדו של מנהל/ת הארנונה.
3.1 השגה: מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפי מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
(1) הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
(2) נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה, טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
(3) הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות. טענה זו ניתן להעלות בכל הליך משפטי ברשות בית המשפט גם שלא בדרך הקבוע בחוק הנ"ל.
3.2 תשובת מנהל הארנונה:
(א) מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך שישים יום מיום קבלת ההשגה.
(ב) לא השיב מנהל הארנונה תוך שישים יום – יחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר האמורה בסעיף 3.3 תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על שלושים יום. על המגיש השגה לקבל אישור מסירת ההשגה אצל מנהל הארנונה בחתימתו ובחותמת הנושאת תאריך הגשת ההשגה.
3.3 ועדת הערר: ועדה שמינתה המועצה על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה) תשל"ו – 1976.
ערר וערעור:
(א) הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה בפני ועדת ערר.
(ב) על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית משפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום העירייה.
3.4 מודגש, כי בכל מקרה על התושב לשלם את התשלום השוטף. אם ההשגה תתקבל, יוחזר ההפרש בשיק תוך 30 יום.

4. תעריפי הארנונה

4.1 הארנונה למגורים:
העיר חולקה לרובעים. החלוקה תעשה בהתאמה למפת העיר ולשכונות המגורים העיקריות הקיימות בעיר.
מפת הרחובות הכלולים בכל רובע וגבולות הרובע, פתוחה לעיון הציבור בכל יום משעה 8:00 עד 12:00 ותמצא בבניין העירייה בשד` דואני במרכז התשלומים העירוני, במשרדי אגף ההנדסה ובאתר האינטרנט העירוני. המפה הנמצאת במשרדי העירייה, כאמור, היא הקובעת והאמור לעיל יש בו רק להסביר ולפרט את האמור במפה. בנין הגובל בשני רבעים או יותר יסווג לפי הרובע המחויב בשיעור הארנונה הגבוה יותר.
4.1.1 רובע 1: (שכונת נווה אילן), גבולות הרובע: בצד המזרחי- רח` ז`בוטינסקי מערב , בצד הדרומי- רחוב השומרון והמשכו לרחוב ניצנית, בצד המערבי- פארק השרון בצד המערבי.
בתים צמודי קרקע ברובע יחוייבו בסוג 120 ו- 121 .
בתים משותפים, כולל פנטהאוזים ברובע יחוייבו לפי סוג 141.
4.1.2 רובע 2 :(שכונת נאות בגין), גבולות הרובע: בצד המערבי- רח` ז`בוטינסקי מזרח , בצד הצפוני- שד` דואני דרום , בצד הדרומי- רח` חטיבת גבעתי צפון, בצד המזרחי- רחוב שד` העצמאות מערב .
בתים צמודי קרקע ברובע יחוייבו בסוג 120 .
בתים משותפים ברובע יחוייבו לפי סוג 141.
4.1.2 רובע 3: (שכונת רמות ויצמן), גבולות הרובע: בצד הדרומי- רח` שד` דואני צפון , בצד המערבי- רחוב שד` ז`בוטינסקי מזרח, בצד הצפוני- שד` הסנהדרין, בצד המזרחי- נחל
4.1.3 יבנה מערבי.
בתים צמודי קרקע ברובע יחוייבו בסוג 130.
בתים משותפים ברובע יחוייבו לפי סוג 160.
4.1.4 רובע 4 (נאות אשכול ונאות בן גוריון), גבולות הרובע: בצד הדרומי- שד` דואני צפון , בצד המערבי- נחל יבנה מזרחי, בצד הצפוני- שד` הסנהדרין , בצד המזרחי- שד` העצמאות מערב .
בתים צמודי קרקע ברובע יחוייבו בסוג 130.
בתים משותפים ברובע יחוייבו לפי סוג 140
4.1.5 רובע 5 (נאות שז"ר), גבולות הרובע: בצד הדרומי- רחוב הנשיאים צפון, בצד המערבי- שד` העצמאות מזרח, בצד הצפוני- נחל שורק , בצד המזרחי- נחל שורק .
בתים צמודי קרקע ברובע בשכונת נאות שז"ר יחויבו בסוג 122.
בתים משותפים ברובע יחוייבו לפי סוג 160.
4.1.6 רובע 6 (רמות בן צבי), גבולות הרובע: בצד הדרומי- גבול השיפוט של העיר יבנה , בצד המערבי- שד` העצמאות מזרח, בצד הצפוני- רחוב הנשיאים דרום, בצד המזרחי- כביש עוקף יבנה - 42 .
בתים צמודי קרקע ברובע יחויבו בסיווג 130.
בתים משותפים ברובע יחויבו לפי סוג 150.
4.1.7 רובע 7 – נאות רבין (שכונה ירוקה), גבולות הרובע: בצד הדרומי- שד` הציונות , בצד המערבי- שד` ז`בוטינסקי מזרח, בצד הצפוני- רחוב חטיבת גבעתי דרום, בצד המזרחי- שדרות העצמאות מערב.
בתים משותפים ברובע יחויבו לפי סוג 170.
בתים צמודי קרקע ברובע יחויבו לפי סוג 171
4.1.8 רובע 8 – נאות שמיר (שכונה ירוקה), גבולות הרובע: בצד הדרומי- פארק , בצד המערבי- רחוב חטיבת גבעתי , בצד הצפוני- רחוב חטיבת גבעתי דרום, בצד המזרחי- שדרות הרצל מערב, שד` הציונות דרום ונחל יבנה.
בתים משותפים ברובע יחויבו לפי סוג 180
בתים צמודי קרקע ברובע יחויבו לפי סוג 181

שיעורי הארנונה הכללית שישולמו לגבי מבני מגורים יהיו בשקלים חדשים לכל מטר רבוע לפי הטבלה כדלהלן:

 

קוד נכס

למחשב

סוג נכס

שטח

השיעור למ"ר

בש"ח

120

א`

מ – 1 מ"ר עד 140 מ"ר

מ- 141 מ"ר עד 200 מ"ר

מ- 201 מ"ר עד 270 מ"ר ועד בכלל

57.46

50.83

47.50

121

א` (1)

לכל מ"ר מעל 270 מ"ר

48.04

122

א` (2)

מ- 1 מ"ר עד 140 מ"ר

מעל 140 מ"ר

53.08

47.51

130

ב` (1)

מ – 1 מ"ר עד 100 מ"ר

מעל 101 מ"ר עד 150 מ"ר

למעלה מ- 150 מ"ר

53.54

44.90

49.84

140

ב`(2)

לכל מ"ר

44.17

141

ב` (3)

לכל מ"ר

45.49

150

ג`

לכל מ"ר

44.15

160

ד`

לכל מ"ר

43.61

170

ה`

לכל מ"ר

54.50

171

 

לכל מ"ר

57.46

180

ו`

לכל מ"ר

54.50

181

 

לכל מ"ר

57.46

 
4.2 מסעדות וקיוסקים עד גודל 150 מ"ר (קוד 220)
הארנונה הכללית שתשולם לגבי בנין המשמש למסעדה, קיוסק, וכדומה שלהם עד 150 מ"ר תהיה סה"כ: 101.64 ש"ח לכל מ"ר.
4.3 מסעדות וקיוסקים מ- 151 מ"ר ומעלה (קוד 221)
הארנונה הכללית שתשולם לגבי בנין המשמש למסעדה, קיוסק, וכדומה שלהם מ- 151 מ"ר ומעלה תהיה סה"כ: 114.93 ש"ח לכל מ"ר.
4.4 בתי קולנוע ומקומות שעשועים (230)
הארנונה הכללית שתשולם לגבי בנין סגור המשמש כבית קולנוע או כבית שעשועים תהיה סה"כ: 105.81 ש"ח לכל מ"ר.
4.5 בנייני מסחר ועסקים
כללי: בניני מסחר ועסקים יחולקו ל- 2 תעריפים.
א. תעריף ראשון סה"כ: 101.64 ש"ח לכל מ"ר, בו יחויבו בניני מסחר ועסקים בשטח עד 150 מ"ר.
ב. תעריף שני סה"כ: 114.93 ש"ח לכל מ"ר, בו יחויבו בניני מסחר ועסקים בשטח מ- 151 מ"ר ומעלה.
מסחר ועסקים עד 150 מ"ר (קוד 301)
הארנונה הכללית שתשולם לגבי בנין המשמש לחנויות מכולת, מספרות ומכוני יופי וכל שאר החנויות שלהם עד 150 מ"ר תהיה סה"כ 101.64 ש"ח לכל מ"ר.
בניני מסחר ועסקים מ- 151 מ"ר ומעלה (קוד 303)
הארנונה הכללית שתשולם לגבי בנין המשמש למסחר או לעסק כגון: נגריות, מסגריות, מוסכים, בתי-דפוס, וכל שאר החנויות בשטח מ- 151 מ"ר ומעלה תהיה סה"כ: 114.93 ש"ח לכל מ"ר.
4.6 תחנות למוניות
שטח בנוי (304)
על תחנה למוניות להסעה ציבורית או פרטית תשולם ארנונה כללית ע"י הבעלים או המחזיקים או המשתמשים בתחנה זו עבור השטח הבנוי סה"כ: 117.55 ש"ח לכל מ"ר. שטח בנוי כולל סככות לכל סוגיהן.
שטח חצר או מגונן (305)
עבור שטח חצר או מגונן לתחנת המוניות ישולם סה"כ: 45.12 ש"ח לכל מ"ר.
4.7 תחנות דלק, סיכה ורחיצה לכלי רכב
הארנונה הכללית שתשולם לגבי תחנות דלק, סיכה ורחיצה לכלי רכב תהיה כדלהלן:
א. לגבי הבנין המשמש לתחנה: 201.32 ש"ח לכל מטר רבוע כולל מחסנים, סככות, מרתפים, ובניני עזר למיניהם (קוד 310).
ב. לגבי המגרש המשמש לתחנה למעט שטח קרקע שעליו עומד מבנה מכל סוג שהוא וכן למעט שטח מגונן: 58.74 ש"ח לכל מטר רבוע (קוד 311).
ג. לגבי שטח מגונן בתחנת הדלק: 50.03 ש"ח לכל מטר רבוע (קוד 312).
4.8 אולמות לשמחות ואירועים ו/או מועדונים שאינם מלכרי"ם
א. הארנונה הכללית שתשולם לגבי שטח בנוי לאולמות לשמחות ו/או מועדונים שאינם מלכרי"ם תהיה 101.28 ש"ח לכל מטר רבוע. שטח הבנין לצורך קביעת סכום הארנונה יהיה כל השטח הבנוי על כל קומותיו הכולל מרתפים, מחסנים שירותים וכו` (קוד 321).
ב. לגבי מגרשי חניה וגינות נוי המשמשים את האולמות ו/או מועדונים שאינם מלכרי"ם תשולם ארנונה כללית בסך 67.56 ש"ח לכל מ"ר למעט שטח הקרקע עליו עומד הבניין (קוד 322).
4.9 בנקים ו/או סניפים של בנקים וחברות ביטוח (330)*
א. הארנונה הכללית תשולם לגבי בנין המשמש לבנק או לסניף של בנק או עבור מחסן לבנק תהיה 1494.57 ש"ח לכל מטר רבוע, החיוב הנ"ל יחול גם על מרתפים לבנקים, מחסנים לבנקים סככות לבנקים וכו` (קוד 330).
בס"ק "בנק" – תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -- 1981, לרבות תאגיד עזר כמשמעותו באותו חוק, תאגיד הנותן שירותי אשראי כגון: ויזה, ישראכרט וכיוצ"ב ומבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981.
ב. הארנונה הכללית תשולם לגבי בנין המשמש לחברת ביטוח תהיה 671.85 ש"ח לכל מטר רבוע, החיוב הנ"ל יחול גם על מרתפים לחברת ביטוח, מחסנים לחברת ביטוח סככות לחברת ביטוח וכו` (קוד 331).
4.10 תעשייה
הארנונה הכללית שתשולם לגבי בניינים ומגרשים המשמשים לתעשייה ומלאכה תהיה כדלהלן:
א. לגבי בנין תשולם ארנונה כללית בסכום 103.23 ש"ח לכל מטר רבוע משטח הבניין. שטח הבניין לצורך קביעת סכום הארנונה יהיה כל השטח הבנוי על כל קומותיו לרבות מרתפים, סככות, מחסנים בנייני עזר ושירותים וכן כל שטח לשימוש כל שהוא של אותו בנין לרבות שימוש בחצר או גינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה (קוד 401).
ב. כדי לעודד שטחים מגוננים באזור התעשייה ובאזור המלאכה נקבע כי עבור שטח מגונן ישולם סה"כ 5.87 ש"ח לכל מטר רבוע (קוד 402).
ג. לגבי מגרשים לא בנויים המשמשים למלאכה לעסקים ולתעשייה תשולם ארנונה כללית בסכום של 48.87 ש"ח לכל מטר רבוע משטח המגרש (קוד 403).
ד. לגבי שטח המשמש לשימוש כל שהוא של בנין לתעשייה ו/או למלאכה לרבות שימוש בחצר, תשולם ארנונה כללית בשיעור של 51.07 ש"ח לכל מטר רבוע מאותו שטח (קוד 404).

4.11 מאגרים (501)

מאגרים פתוחים לרבות אגני חימצון, אתרי החדרה ותעלות מים פתוחות. הארנונה הכללית שתשולם סך של 0.103 ש"ח לכל מטר רבוע.

4.12 אדמה חקלאית

הארנונה הכללית שתשולם לגבי אדמה חקלאית תהיה כדלהלן:

א. לכל מ"ר של אדמה חקלאית מעובדת כולל מטעים מכל סוג שהוא כולל גידולי ירקות וגידולי תעשיה סך של 0.043 ש"ח לכל מ"ר (קוד 610).

ב. לכל דונם של אדמה חקלאית בלתי מעובדת ומוזנחת סך של 0.54 ש"ח למ"ר (קוד 611).

4.13 קרקע תפוסה (701)

הארנונה הכללית שתשולם לגבי קרקע תפוסה תהיה 49.30 ש"ח לכל מטר רבוע.

4.14 פארק המים

הארנונה הכללית שתשולם עבור פארק המים, תהיה כמפורט להלן:

א. שטח מדשאות ושטח פנוי אחר – 0.93 ש"ח לכל מטר רבוע (קוד 709).
ב. שטח בנוי –49.22 ש"ח לכל מטר רבוע (קוד 710).
ג. שטח ברכות –9.50 ש"ח לכל מטר רבוע (קוד 711).

4.15 אחסנת מכוניות (785)

שטח בלתי מקורה המחוזק ע"י חברה למכירת רכב, המשמש לאחסנת רכב בלבד, ישלם סך של 27.11 ש"ח לכל מטר רבוע.

4.16 בנייני משרדים (801)

הארנונה הכללית שתשולם לגבי בנין המשמש למשרד עורכי דין, לתיווך, לסוכן ביטוח, להנהלת חשבונות, לימוד נהיגה או כל משרד אחר, בין אם הם ממוקמים בבניין משרדים או בבניין המשמש למגורים תהיה 207.58 ש"ח לכל מטר רבוע.

4.17 מוסדות השכלה ובתי ספר פרטיים (קוד 802)

שטח מקורה המשמש אוניברסיטה, מכללה, קמפוס, בית ספר פרטי וכל מוסד להשכלה אחר שאינם מלכ"ר ישלם סך של 91.65 ש"ח לכל מטר מרובע.

למען הסר ספק בית ספר לנהיגה אינו נכלל בהגדרה זו.

4.18 רופאי שיניים, מרפאי שיניים, מרפאות שיניים (850)

הארנונה הכללית שתשולם לגבי חדר או בנין המשמש לרפואת שיניים מכל סוג שהוא גם באם הוא ממוקם בבניין המשמש למגורים תהיה 302.21 ש"ח לכל מטר רבוע.

4.19 רופאים אחרים (851)

הארנונה הכללית שתשולם תהיה 143.67 ש"ח לכל מ"ר.

4.20 נכסים לפי פקודת מסי העיריה ומסי ממשלה (פטורין), 1938 (860)

בהתאם להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ב - 1992 כל מוסד וגוף הפטור מתשלום ארנונה כללית על-פי פקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פיטורין) 1938 או על-פי הוראת דין אחרת יחוייב בתשלום ארנונה על-פי דין.

4.21 נכס אחר (999)

לכל סוג נכס המשמש לכל יעוד שלא פורט בצו זה ישולמו 158.08 ש"ח לכל מטר רבוע בעבור אותו נכס.

4.22 אנטנות סלולאריות (880):

הארנונה הכללית שתשולם תהיה 163.10 ש"ח לכל מ"ר.

4.23 חברת חשמל- קרקע תפוסה למבני ומתקני חשמל לרבות עמודי חשמל (405):

הארנונה הכללית שתשולם תהיה 27.10 ש"ח לכל מ"ר.

• הסיווג יחול אך ורק על קרקע תפוסה למבני ומתקני חשמל, לרבות עמודי חשמל שאינם פטורים מארנונה לפי סעיף 274 ג לפקודת העיריות

4.24 מבנה חקלאי (615): הארנונה הכללית שתשולם תהיה 49.36 ₪ לכל מ"ר.

4.25 "מחסן בן יותר מקומה אחת (308):
 
נכס בן יותר מקומה אחת ללא גרם מדרגות המשמש לאחסון והגישה לקומותיו (משטחים הכוללים מדרכים, מידוף ומעברים) הינה באמצעי עזר כלשהו, יחוייב במלוא שטח רצפת קומות האחסון בתעריף של 80 ₪ למ"ר שבקומה (לעניין זה "קומה"- מרחק של 3 מטר בין רצפה אחת לשנייה) . רצפת המחסן (קומת הקרקע) תחויב בסיווג בנייני מסחר ועסקים כהגדרתו בצו הארנונה. *(סיווג חדש- בבירור מול משרד הפנים).

4.26 מערכת סולארית

קוד נכס

למחשב

תיאור

שטח

השיעור למ"ר

בש"ח

901

מערכת סולארית על הגג

0.2 דונם עד 1 דונם

0.67

902

מערכת סולארית על הגג

1 דונם עד 2 דונם

0.34

903

מערכת סולארית על הגג

מעל 2 דונם

0.17

904

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על הגג

עד 10 דונם

2.69

905

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על הגג

מעל 10 דונם ועד 300 דונם

1.35

906

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על הגג

מעל 300 דונם ועד 750 דונם

0.67

907

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על הגג

מעל 750 דונם

0.34

921

קרקע תפוסה המשמשת מערכת סולארית

לכל מ"ר עד 10 דונם

2.69

922

קרקע תפוסה המשמשת מערכת סולארית

מעל 10 דונם ועד 300 דונם

1.35

923

קרקע תפוסה המשמשת מערכת סולארית

מעל 300 דונם ועד 750 דונם

0.67

924

קרקע תפוסה המשמשת מערכת סולארית

מעל 750 דונם

0.34

 

5. מועדי תשלום הארנונה

 
בהתאם לסמכותה על-פי פקודת העיריות [נוסח חדש] סעיף 274(ג), מחליטה המועצה כי המועד לתשלום הארנונה לשנת הכספים 2023 הינו 1/1/2023. אולם מבלי לפגוע במועד זה מועצת העיר יבנה מאפשרת לתושבים לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו חודשיים וצמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"ם - 1980 ותיקוניו במועדים שנקבעו כדלקמן:

תשלום ארנונה לחודשים מועד אחרון לתשלום
 

תשלום

ארנונה לחודשים

מועד אחרון לתשלום

ראשון

ינואר – פברואר 2023

1.1.2023

שני

מרץ – אפריל 2023

1.3.2023

שלישי

מאי – יוני 2023

1.5.2023

רביעי

יולי – אוגוסט 2023

1.7.2023

חמישי

ספטמבר – אוקטובר 2023

1.9.2023

שישי

נובמבר – דצמבר 2023

1.11.2023

  • על אף האמור לעיל, רשאית הרשות לפי שיקוליה הכלכליים לקבוע לנישום מסוים הסדר תשלומים במועדים אחרים.

  • אי תשלום אחד מהתשלומים במועדו יגרום לכך כי כל החיוב השנתי שטרם שולם יעמוד בפיגור כשתאריך תחולתו 1.1.2023.

  • בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"ם - 1980, תשלום חובה שלא שולם במועד שנקבע לשלמו, יחוייב בתוספת תשלומי פיגורים כחוק, החל מ- 1.1.2023.

  • למשלמים אשר ישלמו את הארנונה השנתית במלואה עד לתאריך ה- 15 לחודש ינואר 2023 תינתן הנחה בשיעור 2% מהארנונה השנתית.

  • למשלמים אשר יחתמו על הוראת קבע לתשלום חשבונות הארנונה באמצעות חשבון הבנק שלהם, תינתן הנחה בשיעור 1% מהארנונה השנתית מיום חיוב חשבונם בבנק.

  • ניתן לשלם גם דרך הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי.

  • המשלמים בהוראות הקבע (באמצעות חשבון הבנק ובאמצעות כרטיס האשראי) ישלמו בשנים עשר תשלומים חודשיים במקום בששה תשלומים דו חודשיים.

  • מבקשי האישורים בדבר סילוק חובות לעירייה לרישום הנכס בלשכת רישום מקרקעין, או לכל צורך אחר, ישלמו מסיהם מראש עד סוף שנת הכספים, או ישלמו מראש עד התאריך בו הם מבקשים תוקף לאישור הטאבו, לרבות מלוא חובותיהם. התשלום יתבצע במזומן בלבד לפני קבלת האישור. קבלת האישור כרוכה בתשלום אגרה. לצורך קבלת אישור לטאבו, כאמור, יש להמציא את המסמכים הבאים: העתק חוזה המכר + נסח רישום בטאבו של המוכר, כתובתם החדשה של המוכרים וקריאת שעון המים עדכנית ליום עזיבת הדירה.

בכבוד רב,
רועי גבאי
ראש העיר

עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button