אגפים ומחלקות

כללים לענייני גביית חוב

 

כללים בדבר ההליכים שתנקוט העירייה לגביית כספים המגיעים לה 

בהתאם להוראות סעיף 330ב`(ג) לפקודת העיריות [נוסח חדש] (לפי חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 151), התשפ"ב – 2022), להלן מובאים לידיעת הציבור כללי העיריה בדבר ההליכים שתנקוט לגביית הכספים המגיעים לה.

עקרונות כלליים להפעלת מדיניות אכיפה

אסקלציה והפעלת אמצעים לאורך ציר הזמן - העיריה תפעל על פי עיקרון האסקלציה באכיפה, הקובע כי יש להפעיל בהדרגה את אמצעי האכיפה השונים בסולם הזמן.

מיצוי ההליך- העיריה תטפל בכל חייב ברציפות ובהמשכיות ובכל האמצעים עד לגביית החוב.

עקביות ורציפות- העיריה תפעל ליצור עקביות ורציפות בטיפול בכל סוגי החובות.

 • יצירת סמיכות ורצף בטיפול בחייב עד למיצוי כל ההליכים לגביית החוב;
 • כל התראה על נקיטת הליכים תמוצה אם לא ישולמו החובות נשוא ההתראה;
 • אי עמידה בהסדר תשלומים- תוביל מיד להתחלת/המשך פעולות האכיפה.
 • סינון חובות שלא ניתן לגבותם - לאחר מיצוי ההליכים;

סוגי החובות שייגבו בכל אחד ממסלולי הגבייה ומעבר בין מסלולים

סוגי החובות לגביהם יבוצעו הליכי גבייה מנהליים ומשפטיים:

״תשלומי חובה״- לרבות ארנונה, אגרת מים, אגרת ביוב, אגרת שמירה, אגרת שילוט , היטלי פיתוח (היטל סלילה, תיעול, שצפים) וכדומה, וכן תשלומי פיגורים;

״קנסות״- לרבות בגין דו״חות חניה, דו״חות וטרינריה, דו״חות איכות הסביבה וכדומה וכן תשלומי פיגורים;

"תשלומי רשות" כגון חינוך, שכירות, חוגים וכד` – ייגבו במסלול אכיפה משפטית בלבד.

ככלל, העיריה תפעל לביצוע גבייה במסלול מנהלי ולאחר מיצויו תפעל במסלול גבייה אזרחי, בכל סוגי החובות הנ"ל למעט תשלומי רשות.
 
על אף האמור, לגזבר, סמכות להחליט על גבייה במסלול אזרחי ללא הליך מנהלי או להחליט על מעבר למסלול אזרחי מבלי למצות את כל מסלול הגבייה המנהלי - בנסיבות מסוימות כפי שימצא לנכון.


סרגל אכיפה- פירוט

מובהר, כי נוהל זה חל על גביית קנסות המבוצעות ע"י מרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות - רשות האכיפה והגבייה מטעם משרד המשפטים בהתאם לדין.

משלוח הודעת דרישה ראשונה-

הודעת דרישה ראשונה תישלח לנישום בעל חוב במגורים ו/או בעסקים , הדרישה תישלח לפחות 15 ימים מהמועד האחרון לתשלום. הדרישה תשלח לתושב למענו הרשום במרשם האוכלוסין ואם אינו רשום במרשם האוכלוסין למענו הרשום בספרי הרשות. העיריה תשלח את הודעת הדרישה גם בהודעה מקוונת למי שנרשם לשירות קבלת הודעה מקוונת במייל.

משלוח הודעת דרישה שניה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי)-

אם עברו 25 ימים ממשלוח הדרישה הראשונה, והנישום טרם שילם את חובו לעיריה, תשלח לו העיריה הודעת הדרישה שניה לכתובת החייב כפי שנקבע לגבי ההודעה הראשונה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי) באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה או באמצעות חלוקה אישית והוצאות המשלוח יחולו על החייב.

גביית הוצאות אכיפה -

גביית הוצאות בהתאם למגבלה הקבועה בתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), תשע"א- 2011.

אכיפה מנהלית-

במידה ולאחר 5 ימים מקבלת אישור המסירה של הודעת הדרישה השנייה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי) לא הסדיר הנישום את תשלום החוב, רשאית העיריה להמשיך בהליכי אכיפה בכל אחת מפעולות האכיפה הבאות - במצטבר או בהדרגתיות.
 
אמצעי אכיפה + סכום חוב מינימאלי * עקרוני

 • עיקול בנק אלקטרוני לרבות הפעלת הליכי עיקולי כספים בחשבון הבנק של הנישום -  200 ₪
 • עיקול בחברות האשראי ו/או חברת הביטוח של הנישום לרבות עיקולי כספים של פנסיה ו/או קרנות השתלמות וכיוצא בזה - 200 ₪
 • עיקולי צד ג` – כגון עיקולי כספי שכירות של הנישום או עיקול שכר של הנישום -  200 ₪
 • עיקול מקרקעין – הערת אזהרה בטאבו על נכס הנישום -  20,000 ₪
 • עיקול ברישום של רכב במשרד התחבורה (הערת אזהרה) -  10,000 ₪
 • התראה לפני עיקול מטלטלין (טופס 3) - 1,000 ₪
 • עיקול מיטלטלין ברישום - 1,000 ₪
* על אף הסכומים המינימאליים הנ"ל, לגזבר נתונה הסמכות להחליט בנסיבות מסוימות על ביצוע אמצעי אכיפה גם בסכומים נמוכים יותר.

עיקול מיטלטלין בפועל באמצעות גובים
- אם לא הצליחה העיריה לגבות את החוב באמצעי האכיפה הנ"ל, ביכולתה להפעיל הליכי עיקולי מיטלטלין בפועל על ידי הוצאה לפועל על פי פקודת המיסים (גביה).

תביעות משפטיות (מסלול אזרחי) - ככלל העיריה תנקוט במסלול אכיפה אזרחי לאחר מיצוי המסלול המינהלי וככל שתמצא כי יש היתכנות לגביה כלשהי במסלול זה. הגזבר רשאי להחליט על הגשת תביעות משפטיות נגד חייבים, בין אם מוצו הליכי האכיפה במסלול המינהלי שצוינו לעיל, או אם סבר כי אין אפקטיביות להמשיך במסלול המינהלי או אם סבר שבנסיבות העניין נכון להגיש תביעה נגד חייבים טרם הפעלת הליכי אכיפה מינהליים.

מדיניות הסדר פריסת תשלומים

העיריה תגבה את החובות בנדרשים ללא פריסת תשלומים או בפריסת תשלומים רק ככל שהחוב עולה על 200 ₪.

העיריה תאפשר לחייבים פרטיים ( מגורים) לפרוס את תשלום החוב על פני מספר תשלומים בריבית הסדר תשלומים:
 
סכום חוב והסדר תשלומים מקסימלי:

 • חוב בין הסכומים 200- 1,000 ₪ עד 5 תשלומים
 • חוב מעל 1,000 ועד 5,000 ₪ עד 8 תשלומים
 • חוב מעל 5,000 ועד 20,000 ₪ עד 12 תשלומים
 • חוב מעל 20,000 ₪ עד 15 תשלומים
 • חוב מעל 40,000 ₪ עד 18 תשלומים
לגבי עסקים – פריסת התשלומים תעשה עד לסוף שנת הכספים השוטפת.

בנסיבות מיוחדות רשאי הגזבר לקבוע הסדר תשלומים החורג מהמקסימום הנ"ל.

אמצעי תשלום:

תשלומים לגביית החוב יוסדרו אך ורק באמצעי התשלום הבאים : שיקים או כרטיס אשראי בלבד.

יובהר כי לא יאושר בכל מקרה הסדר תשלומים במזומן.

גזבר העיריה רשאי, במקרים חריגים, לאשר חריגה מכללי נוהל זה.
 
מובהר כי הועדה לענייני גבייה רשאית לעדכן מעת לעת כל הוראה במסמך זה, לפי שיקול דעתה ובאישור ראש העיריה.
 
בוצע תיקון כאמור – יפורסם המסמך המעודכן באתר האינטרנט של העיריה כדרישת הדין.

 
 
 
 
 
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button