אגפים ומחלקות

הנחה בארנונה

 • עיריית יבנה מעניקה הנחות בארנונה בהתאם לחוקי המדינה ולתקנות משרד הפנים. 
 
הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה. 
 
זכרו, דיווח חלקי ו/או כוזב מהווה עבירה על החוק. עיריית יבנה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.
 
במידה ומתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי. לכן חובה לציין את מספר השותפים בדירה, ככל שמדובר בדירת שותפים.

פונה אשר בבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא מתגורר. במידה ומתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי. אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב יבנה, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות מקומית הנחה בארנונה.

בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא ייפוי כוח מתאים. 
 
לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסב את חשבון הארנונה על שם מבקש ההנחה.  

להגשת בקשה להנחה בתשלום ארנונה - לחץ כאן        

סוג ההנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים נדרשים

אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:

 • קצבת זקנה

 • קצבת שארים

 • קצבת תלויים

 • קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה


עד 25%

עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי על קבלת גמלה 

צילום ת. זהות מעודכנת

אזרח ותיק העומד בקריטריונים על פי סע` 9 (ג) לחוק אזרחים ותיקים

עד 30% עד 100 מ"ר

אישורי הכנסה של שנה קודמת

תדפיסי בנק

צילום ת.ז.

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

אישור המוסד לביטוח לאומי


אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:

 • - קצבת זקנה

 • - קצבת שארים

 • - קצבת תלויים

 • - קצבת נכות בשל   
    פגיעה בעבודה

עד 100% עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי 

צילום ת.ז מעודכנת

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה בתוספת השלמת הכנסה

עד 100% עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי

צילום ת.ז מעודכנת

מותנה בבדיקת הכנסות

נכות אי כושר:

 • נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכות היא 75% ומעלה.

 • נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה.


עד 80% עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי

צילום ת.ז מעודכנת

נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו נכות, כאמור

עד 40% עד 100 מ"ר

אישור על אחוזי נכות רפואית מוכחת

צילום ת.ז מעודכנת

הגשת בקשה חתומה –טופס 1 .

אסיר ציון  המקבל "תגמול לפי הכנסה "

עד 100% עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי

צילום ת.ז מעודכנת

אסיר ציון מכוח חוק אסירי ציון ובני משפחותיהם

66% לגבי 70 מ"ר ראשונים

מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ"ר.

אישור ביטוח לאומי

צילום ת.ז מעודכנת

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים :

 • מקבלי גמלה מגרמניה

 • מקבלי גמלה מהולנד

 • מקבלי גמלה מאוסטריה

 • מקבלי גמלה מבלגיה

66% עד 4 נפשות עד 70 מ"ר ראשונים בדירה.

מעל 4 נפשות- 66% לגבי 90 מ"ר ראשונים. 

אישור המוכיח את הזכאות לגמלה/ אישור משרד האוצר

צילום ת.ז מעודכנת

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז , בגטו, או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקרש לנרדפותם

עד 66% עד 70 מ"ר בלבד

אישור המוכיח את הזכאות לגמלה

צילום ת.ז מעודכנת

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

ניצולי שואה המקבלים קצבה לפי הסכם בן ועידת התביעות לבן גרמניה " הסכם קרן 2" אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה

עד 66% עד 70 מ"ר בלבד

אישור המוכיח את הזכאות לגמלה

צילום ת.ז מעודכנת

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

עיוור הנשוא תעודת עיוור

עד 90% עד 100 מ"ר

צילום תעודת עיוור

צילום ת.זהות מעודכנת.

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

עולה

עד 90% עד 100 מ"ר

למשך 12 חודשים מתוך 24 שמיום הרשמו במרשם האוכלוסין כעולה

צילום תעודת עולה

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

אזרח עולה

עד 90% עד 100 מ"ר

למשך 12 חודשים מתוך 24 שמיום הרשמו במרשם האוכלוסין כעולה

צילום תעודת עולה

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

עולה התלוי בעזרת הזולת

עד 80% עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי

צילום ת.ז מעודכנת

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

איש צד"ל

עד 90% עד 100 מ"ר

אישור המנהלה הביטחונית לסיוע, משרד הביטחון

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

גמלת הבטחת הכנסה וגמלת דמי מזונות ובתנאי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות החל מ 1/1/2003 באופן רציף  ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים  לפחות בזכאותם לגמלה.

עד 70% עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי 

צילום ת.ז מעודכנת

גמלת סיעוד לפי פרק ו` לחוק הביטוח

עד 70% עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי

צילום ת.ז מעודכנת

חסיד אומות העולם

עד 66% עד 100 מ"ר

אישור מרשות הזיכרון "יד ושם:

צילום ת.ז מעודכנת

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

הורה עצמאי

הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בשרות סדיר או מתנדב בביטוח לאומי וגילו אינו עולה על 21 שנה

עד 20% עד 100 מ"ר

צילום ת.ז הכוללת את רישום הילדים / תעודת גירושין 

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

מקבלי גמלה לילד נכה (לרבות ילד במשפחת אמנה של המחזיק בנכס)

עד 33% עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה 

פדוי שבי

עד 20% עד 100 מ"ר

אישור משרד הביטחון

צילום ת.ז מעודכנת 

פטור חיילים 

100% עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר

אישור מצה"ל

צילום ת.ז. מעודכנת

חייל בשרות סדיר עד תום 4 חודשים מיום שחרור

100% עד 4 נפשות עד 90 מ"ר

אישור מצה"ל

צילום ת.ז. מעודכנת

הורי חייל בשרות סדיר שעיקר פרנסתו עליו

100% בשטח כנ"ל כמו חיילים

אישור מצה"ל

צילום ת.ז. מעודכנת

בדיקת הכנסות


מתנדבת בשרות לאומי-  כל עוד היא משרתת

100% בשטח כנ"ל כמו חיילים

אישור מרשות השרות הלאומי אזרחי

צילום ת.ז מעודכנת

משרת בשרות אזרחי מלא ( 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים). 

100% בשטח כנ"ל כמו חיילים

אישור מרשות השרות הלאומי אזרחי

צילום ת.ז מעודכנת

משרת בשרות אזרחי חלקי (20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים)

50%  בשטח כנ"ל כמו חיילים

אישור מרשות השרות הלאומי אזרחי

צילום ת.ז מעודכנת

הגשת בקשה חתומה- טופס 1

משרת בשרות האזרחי המשמר במסלול מלא (40 שעות שבועיות הממוצע בתקופה של 12 חודשים) כל עוד הוא משרת

100% בשטח כנ"ל כמו חיילים

אישור מרשות השרות הלאומי אזרחי

צילום ת.ז מעודכנת

משרת בשרות האזרחי המשמר במסלול מפוצל (20 שעות שבועיות הממוצע בתקופה של 24 חודשים) כל עוד הוא משרת

50% בשטח כנ"ל כמו חיילים

אישור מרשות השרות הלאומי אזרחי

הגשת בקשה חתומה- טופס 1צילום ת.ז מעודכנת

נפגעי מלחמה:

 • נכה צה"ל

 • נכה פעולות איבה

 • נכה פעולות איבה במלחמת השחרור

 • נכה משטרה

 • משפחה שכולה (חייל שנספה)

 • שאירים שכולים (פעולות איבה)

 • נכה שירות בתי הסוהר

66% עד 4 נפשות עד 70 מ"ר


מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר

אישור משרד הביטחון

צילום ת.ז מעודכנת

הנחה על פי מבחן הכנסה

בהתאם לטבלת הכנסה עד 100 מ"ר 

צילום ת. ז 

אישורי הכנסה של כל המתגוררים בנכס

תדפיסי בנק – 3 חודשים 

אישור על כל הכנסה מכל מקור שהוא

הגשת בקשה חתומה- טופס 1


הנחה למשרת מילואים פעיל

5% לכל שטח הנכס

רשימת משרתי מילואים פעילים מתקבלת מצה"ל מדי שנה. ניתן לפנות ולצרף אישור של משרת מילואים פעיל. 

הנחה למפקד מילואים פעיל

25% עד 100 מ"ר 

רשימת משרתי מילואים פעילים מתקבלת מצה"ל מדי שנה. 


 
 
 

חשוב לדעת:

 • אם נכללתם באחת מקבוצות ההנחה המוזכרות לעיל, תוכלו לקבל רק הנחה אחת, ההנחה הגבוהה מבין אלה להן הנכם זכאים.
 • לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.
 • למחזיקים בשני נכסים תינתן הנחה לנכס אחד בלבד שבו הנכם מתגוררים בפועל.
 • אם ברצונכם לבצע את תשלום הארנונה מראש, או באמצעות הרשאה לחיוב בחשבונכם בבנק תיהנו מהנחה נוספת .
 • כל מי שזכאי להנחה בארנונה וחל שינוי במצבו המשפחתי או הכלכלי חייב ל הודיע על כך למחלקת ההנחות.
 • במקרה של אי דיווח לעירייה על פי האמור לעיל, העיריה רשאית לבטל את ההנחה רטרואקטיבית מיום תחילת האירוע ולגבות את ההפרש הכספי בהתאם.
 • העיריה רשאית על פי דין לדרוש קבלת מסמכים נוספים לבחינת הזכאות להנחה בארנונה.
 • הגשת בקשה להנחה בארנונה אינה גורעת מחובת תשלום הארנונה עד לקבלת ההחלטה בבקשה להנחה.

 

בעל הנחה שים לב

בהתאם לדין לא תינתן הנחה בארנונה למי שלא יסדיר את חובותיו לעיירה. מקבל הנחה שלא יסדיר את חובותיו, תבוטל ההנחה מתחילת שנת הכספים.

בקשות להנחת "נזקק": מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות במיוחד בשל אחת הסיבות הבאות יחשב כנזקק:

 • הוצאות חריגות בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בני משפחתו.
 • אירוע בלתי צפוי אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החומרי.
 • בקשה להנחת נזקק תוגש ע"ג טופס 2 המופיע באתר האינטרנט העירוני או במשרדי מרכז התשלומים. את הבקשה יש למלא בכתב יד קריא וברור. הודעה על מתן הנחה תישלח לביתך לאחר קבלת החלטת הוועדה.

לכל בקשת ההנחה, יש לצרף צילום תעודת זהות הכוללת כתובת מגורים עדכנית.

ארנונה לעסקים משרדים ותעשיה:

הנחה לעסקים זעירים:

ועדת ההנחות שמינתה העיריה זכאית לתת הנחה למחזיק בעסק לפי התנאים המצטברים הבאים:

 • מחזיק העסק הוא בעל העסק ואין בבעלותו עסק נוסף.
 • שטח העסק אינו עולה על 75 מ"ר.
 • המחזיק הוא גבר שמלאו לו 65 או אישה שמלאו לה 60.
 • המחזיק הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו מכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ש"ח צמוד למדד נכון לשנת 2018.
 • המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק לפי תקנה 2 (8) (מבחן הכנסה).

 

הנחה לנכי צה"ל, נכי מלחמה והורים שכולים:

תינתן הנחה בארנונה למחזיק בבית עסק העומד בכל התנאים הקבועים בתקנה 14 ז לתקנות הסדרים במשק המדינה ( הנחה מארנונה) תשנ"ג- 1993. שיעור ההנחה יהא בהתאם לשיעור ההנחה לה זכאי המחזיק בהתאם לתקנה 14 (ה) (1) או (2)לתקנות הנ"ל. מבקש ההנחה יידרש להמציא לידי המרכז לתשלומים עירוניים את כל האישורים הרלוונטיים לזכאותם להנחה, לרבות אישור פקיד שומה בנוגע לאי תשלום מקדמות מס הכנסה. המרכז לתשלומים עירוניים רשאי לדרוש מסמכים נוספים להוכחת הזכאות להנחה, על פי שיקול דעתה.

הנחות נוספות ופטורים מארנונה:

נכס ריק:

בעל של בנין הריק מכל אדם וחפץ, שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של 30 יום ומעלה, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד ששה חודשים.

היה ובעל הנכס קיבל הנחה פחותה מששה חודשים, רשאי אותו בעל נכס לקבל הנחה נוספת בהשלמה לתקופה מצטברת של עד ששה חודשים בלבד במשך כל תקופת בעלותו.

קבלת ההנחה מותנית במילוי הצהרה בכתב מראש במרכז לתשלומים עירוניים ובביקורת פקח העיריה. לא ניתן לקבלת הנחה בדיעבד.

נכס ריק חדש מקבלן: לגבי נכס ריק חדש שעבר מקבלן לרוכש, ניתן לקבל פטור לנכס ריק, גם בדיעבד, בכפוף להמצאת אישור שלא הייתה צריכת מים וחשמל בנכס בתקופה לגבי מתבקש הפטור.

נכס שאינו ראוי לחיוב/הרוס /ניזוק:

נהרס בנין או ניזוק במידה שלא ניתן לשבת בו ובפועל לא יושבים בו ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב ויחולו עליו הוראות אלו כל עוד הבניין הרוס או ניזוק:

עם מסירת ההודעה ולאחר ביקורת פקח שאישר את מצב הנכס, לא יהיה חייב בארנונה לתקופה של עד 3 שנים. (תקופת הפטור הראשונה)

לאחר תום תקופת הפטור הראשונה יהיה חייב בארנונה למשך חמש שנים הבאות בסכום המזערי הקבוע בתקנות ההסדרים לפי סוג הנכס והשימוש בו /יעוד הנכס ( תקופת התשלום).

חלפה "תקופת התשלום" והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור ימסור מחזיק הבניין הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים.

אין באמור לגרוע מחובתו של מחזיק בתשלום ארנונה בטרם מסירת ההודעה בכתב.

הנחה בארנונה למתחם פינוי בינוי:

בהתאם לתקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ( הנחה בארנונה) התשע"ט- 2018, אושרה הנחה לדירות פינוי בינוי כמפורט:

ההנחה תינתן על ההפרש בין שטח הדירה שנמכרה לקבלן לשטח הדירה החלופית שקיבל הדייר וזאת עד לתקופה של 5 שנים מיום שבו ניתן להטיל ארנונה על הדירה החלופית. ההנחה תינתן בגין דירה חלופית אחת בלבד.

שנתיים ראשונות- עד 100% הנחה על הפרש השטחים.

שנה שלישית הנחה עד 75%.

שנה רביעית הנחה עד 50% הנחה

שנה חמישית הנחה עד 25% הנחה.

תנאי לקבלת הנחה הינו שהמחזיק בדירה הינו בעל הנכס והיה הבעל והמחזיק בנכס לפחות שלוש שנים בטרם נהרסה.

תנאי נוסף, הכנסת בעל הנכס אינה עולה על הסכומים הקבועים בתוספת לחוק הנ"ל.

עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button