אגפים ומחלקות

מחלקה לחינוך מיוחד- מיט"ל

מנהלת המחלקה: עינב רחבלסקי
כתובת: הגלבוע 72, יבנה.
טלפון: 08-9421414
המחלקה לחינוך מיוחד באגף החינוך אחראית לטיפול במסגרות החינוך המיוחד בעיר ובתלמידי החינוך המיוחד בגילאי 21- 3.

המחלקה אחראית על התחומים הבאים:

 • שותפות לקביעת מדיניות עירונית בנוגע לחינוך המיוחד.
 • ליווי בתהליך הסיוע לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים מעבודה מול הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר ועד קיום וועדת זכאות ואפיון.
 • קיום וועדות זכאות ואפיון לקביעת זכאות לשירותי החינוך המיוחד על פי הפניית המוסד החינוכי ו/או הורי התלמיד.
 • קיום וועדות שיבוץ לתלמידים אשר נמצאים זכאים לשירותי החינוך המיוחד לצורך מציאת מסגרת מתאימה בעיר ומחוץ לעיר.
 • ליווי ומעקב אחר השתלבותם של התלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד בעיר ומחוץ לעיר
 • תיאום מול גורמים המטפלים בילדים בעלי צרכים ייחודיים: פיקוח, משרד החינוך, מתי"א, השרות הפסיכולוגי והשירותים החברתיים, רופאים מכונים להתפתחות הילד, המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם מתי"א יבנה – מרכז יישובי אזורי, הנותן מענה לכל מערכת החינוך המיוחד לתלמידים, הורים ועובדי הוראה.
 • מנהלי מסגרות חינוכיות- בתי"ס, גן.יעוץ והכוונה של הצוותים החינוכיים בטיפול ובהפניית ילדים בעלי צרכים מיוחדים בשיתוף עם מתי"א יבנה, והשירות הפסיכולוגי.

מסגרות החינוך המיוחד הפועלות בעיר:

גני חינוך מיוחד – גנים מעכבי התפתחות
גני חינוך מיוחד - גני תקשורת
כיתות ליקויי למידה
כיתות תקשורת
בית ספר לחינוך מיוחד – `אופקים` לילדים על הרצף התקשורתי.

ועדת זכאות ואפיון במסגרות החינוך המיוחד:

ועדת זכאות ואפיון היא פורום הקובע את זכאותו של הילד בעל צרכים המיוחדים לשירותי החינוך המיוחד.

פנייה לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על ידי:

 • המסגרת החינוכית.
 • הורי התלמיד או התלמיד עצמו.
 • גורם מקצועי הסבור כי צריך להפנות את הילד לחינוך מיוחד.
אחריות הגשת המסמכים מוטלת על מגיש הבקשה לוועדת זכאות ואפיון, הגשת המסמכים נעשית ישירות מול המסגרת החינוכית.

הורים לילדים שעתידים להיכנס לראשונה למערכת החינוך העירונית, יגישו בקשתם ישירות למחלקה לחינוך מיוחד.
(נא להצטייד במסמכים קבילים) הערכה פסיכולוגית, סיכום אבחנה ממכון הילד, כל מסמך רלוונטי), צילום ת"ז של שני ההורים, טופס ויתור סודיות , בדיקת שמיעה וראייה.

המסמכים המוגשים לוועדה:

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד לפני ההפניה לוועדה לבחינת זכאות לשירותי החינוך המיוחד.
 • סיכום תכנית אישית.
 • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד רשימת הגורמים
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.
 • שאלון רמת תפקוד.
 • שאלון הורים.
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכני.

סמכויות וועדת זכאות ואפיון:

 • לקבוע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד עם המוגבלות, בהתאם להערכת תפקודו בתחומים הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי והחברתי, ובתחום התקשורת, העצמאות התפקודית וההתארגנות.
 • לדון בזכאות של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוכי בשל מוגבלות אחת או יותר המשפיעה על תפקודו.
 • לקבוע את הרכב סל השירותים של התלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי החינוך המיוחד על פי צרכיו.

אוכלוסיית היעד של הועדה

 • תלמיד עם מוגבלות (לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית), הלומד במסגרת חינוך רגיל, לאחר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו בחינוך הרגיל, שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.
 • תלמיד עם מוגבלות (מוגבלות על הרצף האוטיסטי, עיוורון, או מוגבלות ראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפראות נפשיות, מחלות ותסמונות נדירות) שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.
 • תלמיד הלומד בכיתה או במוסד חינוך מיוחד שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל.

לוח זמנים להגשת בקשות לוועדה:

הפניית התלמידים תעשה לא יאוחר מ- 31 במרץ מידי שנה.
דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב- 15 במאי באותה שנת לימודים עבור תלמידי בית הספר.
ולכל המאוחר ב- 31 במאי בכל שנה עבור תלמידים הלומדים בגני ילדים ותלמידים העולים לכיתה א`.
הזכאות לשירותי החינוך המיוחד שנקבעת באמצעות וועדת זכאות ואפיון ממומשת בשנת הלימודים העוקבת.

סל אישי:

 • סל אישי (שעות הוראה שבועיות, תמיכות מסוג הוראה, טיפול או סיוע) יינתן לתלמיד אשר הוריו בחרו כי ילמד בחינוך רגיל.
 •  תקציבו של התלמיד הינו אישי אך יכול להינתן בתמיכה קבוצתית על פי צרכיו בהתאם להחלטת הזכאות הרב מקצועי ובשיתוף הורים.
 • במידה והתלמיד יקבל תמיכה בקבוצה של התלמידים הזכאים אף הם לשירותי החינוך המיוחדים, ינוצל מתקציבו האישי רק החלק היחסי שלו בקבוצה.

וועדה חריגה:

כל בקשה שתוגש לאחר 31 במרץ ועומדת בקריטריון של וועדה חריגה תידון בוועדות חריגים החל מ- 15 במאי כל שנה.

הקריטריונים להגשת בקשת חריגים:

 • יציאה מאשפוז.
 • עולה חדש / תושב חוזר.
 • אחרי תאונה / טראומה.
 • לומד במצב חירום עפ"י חו"ד עו"ס או פקידת סעד.
 • לקות מורכבת בתפקוד חריג במיוחד.
הבקשות מוגשות למשרד החינוך ומותנות באישורם.

רישום תושב חדש:

 • על כל תושב חדש שמגיע לעיר לבצע רישום באגף החינוך, לאחר ביצוע רישום באגף החינוך עליכם להעביר אלינו:
 • החלטת ועדת זכאות ואפיון.
 • אבחון / הערכה פסיכולוגית אחרונה.
 •  צילום ת"ז של שני ההורים (במקרה של הורים גרושים יש להביא ייפוי כח / תצהיר מהגרוש/ה).

ועדת שיבוץ:

הוועדה אחראית לשיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד.
הוועדה מורכבת ממנהלת המחלקה לחינוך מיוחד או נציג מטעמה, מפקחת משרד החינוך או מי מטעמו, ומנהל השירות הפסיכולוגי ומי מטעמו.
הוועדה קובעת את המסגרת החינוכית בה ישובצו ילדים שהופנו לחינוך מיוחד מוועדת הזכאות והאפיון.
הוועדה דנה בהעברת ילדים בין מסגרות החינוך המיוחד.

נהלי רישום:

 • ילדים המועמדים לוועדת זכאות ואפיון נדרשים ברישום באגף החינוך לגנים ובתי ספר במועד הרישום (כפי שמפורסם).
 • לאחר קבלת הודעת השיבוץ על ההורים ללכת לרשום את ילדם במחלקת גני ילדים או המחלקה לרישום תלמידים של בתי הספר.
 • שיבוץ לגני חינוך מיוחד או כיתות חינוך מיוחד אינם על פי אזורי רישום.

ילדים המשובצים במסגרת חינוך מיוחד המרוחקת ממקום מגוריהם זכאים להסעה (על פי קריטריונים של משרד החינוך).
לאחר השיבוץ יש לפנות למדור היסעים באגף החינוך לשם בדיקת זכאות.

מרכז הטיפולי:

במחלקה לחינוך מיוחד פועל מדור טיפולי המיועד לילדים הלומדים בחינוך הרגיל (לגילאי לידה עד 9), בשיתוף ובנוכחות ההורים בחדרי הטיפולים.

ההתערבות הינה חינוכית – טיפולית מוקדמת עם ראייה מערכתית כוללת.

תחת קורת גג אחת נמצא צוות רב-מקצועי הנותן יעוץ וטיפול חד-שבועי בתחומי ההתפתחות: ריפוי בעיסוק, טיפולים הבעתיים רגשיים באומנות וביבליותרפיה, יועצת הורים, העצמה חינוכית אישית.

שעות הפעילות: ימים ראשון-חמישי, בין השעות 8:00- 15:30.
 
 
                                                       ניתן להיוועץ עמנו בכל התחומים הקשורים להתפתחות הילד וצרכיו המיוחדים.
 
                                                                                                 נשמח לעמוד לרשותכם!  
 

 
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button